Family Peresianidae

Revised 09/29/20

Chromadorea
    Chromadoria
        Plectida
            Plectina
Haliplectoidea

     Peresianidae

A family of mainly free-living marine nematodes with some soil forms/.

 

References

 

Return to Peresianidae Menu

Want more information about nematodes? Go to Nemaplex Main Menu.