Order Rhabditida
Sub-order Tylenchina
Superfamily Drilonematoidea

Family Drilonematidae

Dicelinae Iponematinae Mesonematinae Drilonematinae
  • Burmanema
  • Mesonema
Diceloidinae Gatesnematinae Pharyngonematinae
  • Gatesnema
  • Athusia
  • Macramphida
  • Pharyngonema
Return to Nemaplex Main Menu

Return to Rhabditida Menu (Modern Phylogeny)

Return to Drilonematida Menu (Classical Phylogeny)