Nematoda
Chromadorea
Chromadoria
Desmodorida
Desmodorina
Monoposthioidea

Family Monoposthiidae

  • Monoposthia
  • Monoposthioides
  • Nudora
  • Rhinema
  • Return to Desmodorida Menu (Modern Phylogeny)

    Return to Desmodorida Menu (Classical Phylogeny)

    Return to Nemaplex Main Menu