Return to Nemaplex Main Menu          
Nematode Genera C to D Family Putative
Feeding
c-p
Class
Feeding
Group
Functional
Guild
Internal
Code
             
Cacopaurus Paratylenchidae plant feeder 2 1 h1 G027mnu.htm
Cactodera Heteroderidae plant feeder 3 1 h3 G028mnu.htm
Caenorhabditis Rhabditidae bacteria feeder 3 1 b3 G900mnu.htm
Calcaridorylaimus Dorylaimidae omnivore 4 8 o4 G6831mnu.htm
Calolaimus Mydonomidae omnivore 4 8 o4 G788mnu.htm
Caloosia Hemicycliophoridae plant feeder 3 1 h3 G029mnu.htm
Campbellenchus Tylenchidae plant feeder 2 1 h2 G030mnu.htm
Campydora Campydoridae omnivore 4 8 o4 G791mnu.htm
Carcharolaimus Qudsianematidae predator 5 5 p5 G771mnu.htm
Carphodorus Dolichodoridae plant feeder 3 1 h3 G031mnu.htm
Caveonchus Leptonchidae          
Caviputa Amphidelidae bacteria feeder 4 3 b4 G634mnu.htm
Cephalenchus Tylenchidae plant feeder 2 1 h2 G032mnu.htm
Cephalobus Cephalobidae bacteria feeder 2 3 b2 G261mnu.htm
Cephalodorylaimus Encholaimidae fungal feeder 4 2 f4 G930mnu.htn
Ceratoplectus Plectidae substrate 2 4 s2 G4221mnu.htm
Cervidellus Cephalobidae bacteria feeder 2 3 b2 G267mnu.htm
Cervoannulatus Tylenchidae plant feeder 2 1 h2 G0031mnu.htm
Chambersiella Chambersiellidae bacteria feeder 2 3 b2 G911mnu.htm
Chilenchus Tylenchidae plant feeder 2 1 h2 G0671mnu.htm
Chiloplacoides Cephalobidae bacteria feeder 2 3 b2 G2682mnu.htm
Chiloplacus Cephalobidae bacteria feeder 2 3 b2 G268mnu.htm
Chiloplectus Plectidae bacteria feeder 2 3 b2 G4222mnu.htm
Chitinotylenchus Anguinidae plant feeder 2 1 h2 G033mnu.htm
Chitwoodiellus Tylencholaimidae fungal feeder 4 2 f4 G790mnu.htm
Chitwoodius Tylencholaimidae fungal feeder 4 2 f4 G789mnu.htm
Choanolaimus Choanolaimidae predator 4 5 p4 G491mnu.htm
Chromadorina Chromadoridae bacteria feeder 3 3 b3 G471mnu.htm
Chromadorita Hypodontolaimidae eucaryote feeder 3 6 e3 G481mnu.htm
Chronogaster Chronogastridae bacteria feeder 3 3 b3 G431mnu.htm
Chrysonema Crateronematidae omnivore 4 8 o4 G691mnu.htm0
Chrysonemoides Chrysonematidae omnivore 5 8 o5 G694mnu.htm
Cladocephalus Aulolaimoididae omnivore 4 8 o4 G922mnu.htm
Clarkus Mononchidae predator 4 5 p4 G652mnu.htm
Clavicaudoides Nygolaimidae predator 5 5 p5 G678mnu.htm
Clavicula Leptonchidae          
Coarctadera Rhabditidae bacteria feeder 1 3 b1 G898mnu.htm
Cobbonchus Mononchidae predator 4 5 p4 G643mnu.htm0
Coomansinema Thornenematidae omnivore 4 8 o4 G708mnu.htm
Coomansus Mononchidae predator 4 5 p4 G656mnu.htm
Coslenchus Tylenchidae plant feeder 2 1 h2 G034mnu.htm
Craspedonema Bunonematidae bacteria feeder 1 3 b1 G253mnu.htm
Crassogula Dorylaimidae omnivore 4 8 o4 G7291mnu.htm
Crassolabium Dorylaimidae omnivore 4 8 o4 G729mnu.htm
Cribronema Cephalobidae bacteria feeder 2 3 b2 G2681mnu.htm
Criconema Criconematidae plant feeder 3 1 h3 G035mnu.htm
Criconemella Criconematidae plant feeder 3 1 h3 G036mnu.htm
Criconemoides Criconematidae plant feeder 3 1 h3 G036mnu.htm
Crocodorylaimus Dorylaimidae omnivore 4 8 o4 G684mnu.htm
Croserinema Criconematidae plant feeder 3 1 h3 G160mnu.htm
Crossonema Criconematidae plant feeder 3 1 h3 G159mnu.htm
Cruznema Rhabditidae bacteria feeder 1 3 b1 G2210mnu.htm
Cryphodera Heteroderidae plant feeder 3 1 h3 G038mnu.htm
Cryptonchus Bathyodontidae bacteria feeder 4 3 b4 G642mnu.htm
Cucullitylenchus Tylenchidae plant feeder 2 1 h2 G039mnu.htm
Curviditis Rhabditidae bacteria feeder 1 3 b1 G224mnu.htm
Cuticularia Rhabditidae bacteria feeder 1 3 b1 G225mnu.htm
Cutidiplogaster Diplogastridae omnivore 1 8 o1 G3231mnu.htm
Cylindrolaimus Cylindrolaimidae bacteria feeder 3 3 b3 G451mnu.htm
Cylindrotheristus Xyalidae bacteria feeder 2 3 b2 G382mnu.htm
Cynipanguina Anguinidae plant feeder 2 1 h2 G006mnu.htm
Dagda Camacolaimidae bacteria feeder 3 3 b3 G4322mnu.htm
Daptonema Xyalidae bacteria feeder 2 3 b2 G381mnu.htm
Deficephalobus Osstellidae bacteria feeder 2 3 b2 G272mnu.htm
Deladenus Neotylenchidae fungus feeder 2 2 f2 G148mnu.htm
Deleyia Myolaimidae bacteria feeder 2 3 b2 G292mnu.htm
Demaniella Diplogastridae bacteria feeder 1 3 b1 G322mnu.htm
Deontolaimus Leptolaimidae bacteria feeder 3 3 b3 G432mnu.htm
Desmolaimus Linhomoeidae bacteria feeder 3 3 b3 G401mnu.htm
Desmoscolex Desmoscolecidae bacteria feeder 3 3 b3 G411mnu.htm
Devibursaphelenchus Aphelenchoididae predator 2 2 p2 G218mnu.htm
Diastolaimus Chambersiellidae bacteria feeder 2 3 b2 G913mnu.htm
Dichromadora Hypodontolaimidae eucaryote feeder 3 6 e3 G476mnu.htm
Dintheria Bastianiidae bacteria feeder 3 3 b3 G619mnu.htm
Diphtherophora Diphtherophoridae fungus feeder 3 2 f3 G801mnu.htm
Diplenteron Neodiplogastridae bacteria feeder 1 3 b1 G331mnu.htm
Diplogaster Diplogastridae bacteria feeder 1 3 b1 G327mnu.htm
Diplogasteriana Diplogastridae bacteria feeder 1 3 b1 G329mnu.htm
Diplogasteritus Diplogastridae bacteria feeder 1 3 b1 G321mnu.htm
Diplogasteroides Diplogasteroididae bacteria feeder 1 3 b1 G341mnu.htm
Diplogastrellus Diplogastridae bacteria feeder 1 3 b1 G3221mnu.htm
Diploscapter Diploscapteridae bacteria feeder 1 3 b1 G241mnu.htm
Diploscapteroides Rhabditidae bacteria feeder 1 3 b1 G2215mnu.htm
Discocriconemella Criconematidae plant feeder 3 1 h3 G041mnu.htm
Discolaimium Qudsianematidae predator 5 5 p5 G772mnu.htm
Discolaimoides Discolaimidae predator 5 5 p5 G774mnu.htm
Discolaimus Discolaimidae predator 5 5 p5 G773mnu.htm
Discomyctus Dorylaimidae omnivore 4 8 o4 G795mnu.htm
Ditylenchus Anguinidae plant feeder 2 1 h2 G042mnu.htm
Dolichodera Heteroderidae plant feeder 3 1 h3 G043mnu.htm
Dolichodorus Dolichodoridae plant feeder 3 1 h3 G044mnu.htm
Dolichorhabditis Rhabditidae bacteria feeder 1 3 b1 G2214mnu.htm
Dolichorhynchus Dolichodoridae plant feeder 3 1 h3 G138mnu.htm
Domorganus Diplopeltidae bacteria feeder 3 3 b3 G452mnu.htm
Dorydorella Qudsianematidae omnivore 4 8 o4 G725mnu.htm
Dorylaimellus Dorylaimellidae plant feeder 5 1 h5 G752mnu.htm
Dorylaimoides Mydonomidae fungus feeder 4 2 f4 G781mnu.htm
Dorylaimus Dorylaimidae omnivore 4 8 o4 G681mnu.htm
Doryllium Leptonchidae fungus feeder 4 2 f4 G787mnu.htm
Dotylaphus Iotonchidae fungus feeder 4 2 f4 G192mnu.htm
Drepanodorus
Paraxonchiidae
omnivore 4 8 o4 G731mnu.htm
Drepanodorylaimus Dorylaimidae omnivore 4 8 o4 G685mnu.htm
Drilocephalobus Osstellidae bacteria feeder 2 3 b2 G271mnu.htm
Duotylenchus Tylenchidae plant feeder 2 1 h2 G046mnu.htm